Bashkia Delvinë – Njoftim fituesi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

B A S H K I A  D E L V I N Ë

DREJTORIA E PERSONELIT DHE BURIMEVE NJERËZORE

 

 

 

Njoftim Fituesi

(PËR POZICIONIN INSPEKTORE STATISTIKE )

 

Në zbatim të Ligjit nr .152/2013 , date 30.05.2013 “Për nëpunësin Civil “i ndryshuar , Kreut IV- ‘Pranimi në shërbimin Civil “Neni  22 dhe  Vendimit te Keshillit te Ministrave nr .243 , datë  18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për pranimin , lëvizjen paralele , periudhën e provës  dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”,.

Në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar  me gojë , shpalli fitues në pozicionin Inspektore Statistike :

Beatriçe           Isufi

 

                                   Bashkia Delvinë