BASHKIA CËRRIK, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr. 242, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Vendimi nr 05 datë 25.01.2024 i Këshillit Bashkiak Bashkia Cerrik “Për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil” Urdhërin e Kryetarit të Bashkise Nr. 60 datë 16.02.2024 “Për zbatimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil” Bashkia Cerrik shpall procedurat e plotësimit të vendit të lirë ne kategorinë e mesme drejtuese në pozicionin:

  • “Drejtor i drejtorise se te Ardhurave Vendore”, Niveli i diplomes master shkenca ekonomike

Kategoria e pages II-b.

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Vendimi nr 05 datë 25.01.2024 i Këshillit Bashkiak Bashkia Cerrik “Për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil” Urdhërin e Kryetarit të Bashkise Nr. 60 datë 16.02.2024 “Për zbatimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil” Bashkia Cerrik shpall procedurat e plotësimit të vendit të lirë ne kategorinë e ulet drejtuese në pozicionin:

  • Pergjegjes I sektorit te auditit / Kategoria e pagës III-a/1
  • Pergjegjes I sektorit social, Kategoria e pagës III-a
  • Pergjegjes I sektorit te aplikimit te projekteve/ Kategoria e pagës III-a/1.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje bashkia Cerrik