Bashkia Cerrik, vend i lire pune

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Vendimi nr 05 datë 25.01.2024 i Këshillit Bashkiak Bashkia Cerrik “Për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil” Urdhërin e Kryetarit të Bashkise nr. 60 datë 16.02.2024 “Për zbatimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil” shpall procedurat e plotësimit të vendit të lirë ne kategorinë e lartë drejtuese për pozicionin:

● SEKRETAR I PËRGJITHSHËM KATEGORIA I-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:

Shpallje-SEKRETAR-I-PERGJITHSHEM