BASHKIA CERRIK, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit 152/2013 “Per Nepunesin Civil” (i ndryshuar) neni 22dhe 25, si dhe te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.243, date 18.03.2015, “Per Pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”. Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore e Bashkise Cerrik shpall procedurat e leviozjes paralele  dhe pranimit ne sherbimin civil ne pozicionin:

  • 1 specialist ne Sektorin e Medias, kategoria e pages IV-A

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje vende vakande