BASHKIA CËRRIK, SHPALLJE FITUESI

Ne perfundim te fazes se vleresimit, bazuar ne Vendimin Nr. 118 date 05.03.2014 te Keshillit te
Ministrave, Per procedurat e emerimit, rekrutimit, menaxhimit dhe perfundimit te marredhenies ne
sherbimin civil te nepunesve civile te nivelit te larte drejtues dhe te anetareve te TND-se”.
Ne perfundim te procedurave Ngritje ne Detyre shpallim ne date 21 .02.2024 Komiteti i Perhershern
i Pranimit,

  • Sekretar i Pergjithshem ne Bashkine Cërrik

Renditja e kandidateve fitues te cilet kane marre mbi 70 pike ne fazen e vleresimit eshte si me
poshte:

Emer    Mbiemer    Me Shkrim    Jeteshkrimi          Intervista     Total

Mesida Xhelili        38.00                9.0                          42.2                89.20