BASHKIA CERRIK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, si Vendimit Nr. 243 date
18/03/2015, te Keshillit te Ministrave Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne bashkine
Cerrik ne perfundim te fazes se verifikimit paraprak te kandidateve qe plotesojne kriteret e pranimit
ne sherbirnin civil dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljet per konkurim te dates
12.04.2024 njofton se kandidatet e kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit jane:

 • Per pozicionin ‘Specialist i emergjencave civile

Morena Bezati

Testimi me shkrim do te zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve do te
kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist sektori i Burimeve Njerezore, Xheni Sallja.
 • Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve do te
  kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist i barazise Gjinore, Matilda Broshka

Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve dote
kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist terreni per vjeljen e te ardhurave NJA Cerrik, Sofije Oga 
 • Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve do te
  kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist i taksave per familjaret NJA.Cerrik, Marsela Hoxha

Testimi me shkrim dote zbvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13 .06.2024. ora 11.00
Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve dote
kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist i taksave per biznesin NJA Cerrik, Enis Dobra
 • Testimi me shkrim do te zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13 .06.2024. ora 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grurnbulluar me shume se gjysmen e pikeve dote
  kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist i taksave per bizneset dhe familjare NJA Klos, Nikita Hoxha 

Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve dote
kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist terreni per vjeljen e te ardhurave NjA Mollas”,• Arber Gjini 
 • Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersiminme shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve dote
  kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist i ndihmes ekonomike NJA.Gostime, Elona Lleshi 
 • Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve do te
  kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist i ndihmes ekonomike NJA.Shales, Erida Balla
 • Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve dote
  kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist i ndihmes ekonomike NJA.Mollas, Vjosava Mehalla 
 • Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve dote
  kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist per median’, Maringlen Miraka
 • Testimi me shkrim dote zhvillohet ne arnbientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. ora 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve do te
  kaloje ne fazen tjeter te konkurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist informimi dhe kerkese ankesave NJA.Cerrik,Romina Merdani
 • Testimi me shkrim dote zhvillohet ne ambientet e bashkise Cerrik ne daten 13.06.2024. era 11.00
  Kandidatet te cilet ne vlersimin me shkrim kane grumbulluar me shume se gjysmen e pikeve dote
  kaloje ne fazen tjeter te kon.kurimit.

 

 • Per pozicionin ‘Specialist Mjedisi Pa aplikant
 • Per pozicionin ‘Specialist strehimi, Pa aplikant