BASHKIA CËRRIK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Cerrik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, të datës 12.04.2024 njofton se për pozicionet e mëposhtme nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

1. Specialist për median

2. Specialist informimi dhe kerkesë ankesave NJA Cërrik

3. Specialist i ndihmes ekonomike NJA Shalës

4. Specialist i ndihmës ekonomike NJA Mollas

5. Specialist i ndihmës ekonomike NJA Gostimë

6. Specialist terreni për vjeljen e të ardhurave (biznes dhe familjare) NJA Mollas

7. Specialist i taksave për biznesin dhe familjarët NJA Klos

8. Specialist i taksave për biznesin NJA Gostimë

9. Specialist i barazisë gjinore

10. Specialist terreni për vjeljen e të ardhurave NJA Cërrik

11. Specialist i taksave për biznesin NJA Cerrik

12. Specialist i taksave per familjarët NJA Cërrik

13. Specialist mjedisi

14. Specialist i emergjencave civile

15. Specialist i strehimit

16. Specialist i sektorit te burimeve njerezore

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.