BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat- Vende te Lira Pune
1.Drejtor  në Drejtorinë e  Taksave  dhe Tarifave  . 
2.Drejtor  në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave. 
3.Drejtor  në Drejtorinë  Juridike.
Per me teper klikoni ne link bashkengjitur Kerkese_për_publikim