BASHKIA BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, po ju dergon për të publikuar njoftimin per verifikimin perfundimtar   po ju dergon për të publikuar listen e kandidateve te kualifikuar  për  procedurën  e pranimit  në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive  për pozicionin:
    • Specialist  i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës III-b
    • Specialist  i Teknologjisë Informacionit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese per publikim