BASHKIA BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive , për pozicionet:

1(nje)“Specialist për Prokurimet Publike”,Drejtoria Juridike , Kategoria III-b

1(një) “Specialist për Ndihmën Ekonomike dhe PAK në Drejtorine e Shërbimit Social, Bashkia  Berat, kategoria e pagës III-b

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Vend i lire Specialist Prokurimesh 1

shpallja Specialist për Ndihmen Ekonomike dhe PAK