BASHKIA BERAT – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Bashkia  Berat  shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  • 1(një) Sekretar I Përgjithshëm , Kategoria e pagës I-b.
 

Afati për dorëzimin e dokumentave:

 

06.03.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallja vend i lire Sekretar i Pergjithshem