BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat  mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ ​  ka vendosur publikimin   për vendet e lira të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në Shërbimin Civil  per kategorinë  Ekzekutive    per pozicionet :
  • Specialist i sipërmarrjes dhe biznesit​, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Kategoria III-b
  • Specialist  i vlerësimit të taksave dhe tarifave të biznesit  ,  në Drejtorine e  Taksave  dhe Tarifave  , kategoria  III-b        
  1. Specialist  per Mbledhjen dhe Monitorimin e Borxhit ,  në Drejtorine e  Taksave  dhe Tarifave, kategoria  IV-a  Per me teper klikoni ne link bashkengjitur Kerkese_per_publikim (3)