BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

 Bashkia Berat  mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ ​  ka vendosur publikimin   për vendet e lira të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në Shërbimin Civil  per kategorinë  Ekzekutive    per pozicionet :
 
1(një)Specialist i njësisë për mbrojtjen e fëmijëve, në Sektorin e  Çështjeve Sociale   Drejtorine e Shërbimit Social  , kategoria  III-b        
1(një)Specialist për Specialist për Menaxhimin e Rasteve të Dhunës në Familje dhe Barazisë Gjinore, në Drejtorine e Shërbimit Social, kategoria  III-b                                                                  Per me teper klikoni ne link bashkengjiturKerkese_per_publikim (1)