BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat  mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ ​  ka vendosur publikimin   për vendet e lira të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në Shërbimin Civil  per kategorinë  Ekzekutive    per pozicionet :
  • Specialist   Kulture ,  në Drejtorine e Arsimit , Kulturës dhe Rinisë,  , kategoria  III-b
  1. Specialist  Rinie  në  Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë, kategoria  IV-a

Kerkese_per_publikim