BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  ka vendosur   për të publikuar   vendet  e lira te punes 
 , për kategorinë  e  Ulët   Drejtuese  për pozicionet  :
 
1.Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian, në Drejtorinë  e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik  . 
2.Përgjegjës Sektori për Çështjet Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social​ -Per me teper klikoni ne link bashkengjitur Kerkes_per_publikim