BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  ka vendosur   për të publikuar   per vendet  e lira te punes 
 , për kategorinë  e  Mesme  Drejtuese  për pozicionet  :
 
1.Drejtor  në Drejtorinë e  Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimin e Investimeve  . 
2.Drejtor  në Drejtorinë  e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimin Ekonomik -Per me teper klikoni ne link bashkengjitur Kerkese_per_publikim (2)