BASHKIA BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.434, datë 07.07.2020 “Për miratimin e strukturës së Drejtorisë së Mbrojtjes nga zjarri dhe Shpëtimin”, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat njofton se në Drejtorinë e MZSH-së shpallen katër vende të lira pune ne nivelin bazë :

  •  4(katër) pozicione, Luftues, Shpëtuës, Drejtues Automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, në Drejtorinë e MZSH-së,

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje vend te lire Luftues, Shpetues 15.05.2024