BASHKIA BERAT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë dhe Pranim të kandidatëve nga jashtë shërbimit civil për pozicionin :

  •  1(një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve. Kategoria e pagës II-b.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallja vend i lire Drejtor URBANISTIKE 2024