BASHKIA BERAT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të  ligjit nr. 89/2022  “Për Policinë Bashkiake” , neni 12,13,14 si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të  Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake”, Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.724,  datë 13.12.2022 ““Për miratimin e Strukturës, Organigramës së Administratës së Bashkisë dhe të Njësive Shpenzuese  në  varësi të Bashkisë Berat  për vitin 2023 , i ndryshuar ,“Për miratimin e strukturës së  Drejtorisë së Policisë Bashkiake ”,  Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat njofton se në Drejtorinë e Policisë Bashkiake  shpallen  gjashtë vende të lira pune: