BASHKIA BERAT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.434, datë 07.07.2020 “Për miratimin e strukturës së Drejtorisë së Mbrojtjes nga zjarri dhe Shpëtimin”, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat njofton se në Drejtorinë e MZSH-së shpallen katër vende të lira pune ne nivelin bazë :

 

Ø 4(katër) Luftues, Shpëtuës, Drejtues Automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, në Drejtorinë e MZSH-së,

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje vend te lire Luftues, Shpetues data 02.08.2021