BASHKIA BERAT – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, I ndryshuar,  Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  për pozicionin :

 

  • 1(një) Drejtor në Drejtorinë Juridike  , Kategoria e pagës II-b.

 

DATA E DORËZIMIT TË  DOKUMENTAVE PËR LËVIZJEN PARALELE  : 19.03.2020 

DATA E DORËZIMIT TË  DOKUMENTAVE PËR NGRITJE NË DETYRË  : 4.03.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallja vend i lire Drejtor Juridik

 

 – 1(një ) Specialist Arsimi  në  Drejtorinë e Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë, kategoria  III-b

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :shkresa Vend i lire Specialist Arsimi 1