BASHKIA BERAT, SHTESA NE PLANIN VJETOR TE PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Ne mbeshtetje te ligjit nr.139/2015 “Per Veteqeverisjes Vendore’ te nenit 8 pika 2. neni 9, germa b.
te nenit 18 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin Civil “, i ndryshuar, Vendimin e Keshillit te Ministrave
nr 108. date.26.02.2014.’Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil, vendimit  nr.797
date 20.12.2023 “Per miratimin e Strukture,  Organigrames se Administrates se Bashkise dhe te
Njesive Shpenzuese ne varesi te Bashkise Berat”, per vitin 2024 si edhe informacionin e Njesise
sc Menaxhimit te Burimeve Njcrezore per pozicionet e lira te krijuara ne sherbimin civil. Kryetari
i Bashkise,

VENDOSI:

  • SHTESA NE PLANIN VJETOR TE PRANTMIT NE SHERBIMIN CIVTL
    PER VITIN 2024

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA BERAT