Bashkia Berat – Shpallje verifikimi paraprak

 

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR  LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike ndërtimi/Arkitekturë /Urbanistikë …”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

 

 

Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushtëve  dhe kërkesave të veçanta  të  përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele  , njofton se për pozicionin  :

 

  • Specialist për Planifikimin e Territorit dhe Rregjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit ,Bashkia  

 

 

Nuk  ka  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele.

 

 

 

BASHKIA   BERAT