BASHKIA BERAT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.520 , datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”,Vendimin përfundimtar të Komisionit të testimit për kandidatin e kualifikuar për tu emeruar në nivelin bazë në shërbimin e MZSH-së ,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore njofton se për pozicionin e mëposhtëm ;

 

Ø Luftues, Shpëtuës, Drejtues Automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, në Drejtorinë e MZSH-së,

 

Kandidatit fitues është :

 

 

1.Lutjan Mbrakulli