Bashkia Berat – Shpallje fituesi

Specialist  per Marrdheniet me Publikun ,  në Drejtorinë e Burimeve Njerezore, Marredheniet me Publikun dhe Juridike

Njoftim fituesi spc.Marrdh.Publikun