BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”,

i ndryshuar, nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”,
, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim  procedurës së verifikimit të kandidatëve që kanë shprehur  interes  për tu punësuar në Policinë Bashkiake si edhe procesverbalin e komisionit të posaçem për kandidatët që plotësojne kushtet për tu emëruar në strukturën e policisë Bashkiake  , njofton se   kandidati fitues për pozicionin

  1. Punonjës i Policisë Bashkiake, është  Guxim  Çili

 

  1. Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim , për  procedurën e  ngritjes në detyrë /pranim nga jashtë shërbimit Civil ,njofton se  për pozicionin:

     

    • Drejtor Drejtorinë e Planifikimit Urban , Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve

     Nuk  është paraqitur asnjë kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi.

     Procedura përfundon pa  fitues.