BASHKIA  BERAT SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ”

Niveli  diplomës “Master shkencor”

 Drejtor në në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave

 Në zbatim të nenit  26/1 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave,  kandidati fitues është:

 

1.Rovena  Shehu