BASHKIA BERAT – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar ,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin Civil për kategorinë e ulët drejtuese, njofton se për pozicionin :

  • Përgjegjës Sektori i Ndihmes Ekonomike, Drejtoria e Shërbimit Social

Kandidati fitues është :

1.Evgjeni Pelivani