BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

1. Specialist për  Vleresimin e Taksave dhe Tarifave të Biznesit, Drejtoria e Taksave  dhe Tarifave
2.Specialist për Mbledhjen dhe Monitorimin e Borxhit, Drejtoria e Taksave  dhe Tarifave
3.Specialisti i Sistemit GIS, në Drejtorinë e  Planifikimit  Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve
4.Specialist Projektimesh dhe Rregjistrit Elektronik, ,në Drejtorinë  Planifikimit  Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve
5.Specialist i Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve
6.Specialist të Planifikimit dhe Organizimit të Aktiviteteve  në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve
7.Specialist i planifikimit strategjik, analizave ekonomike dhe riskut financiar, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik
8.Specialist  i Sipërmarrjes dhe Biznesit, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik
 PER ME TEPER KLIKON NE LINKUN BASHKENGJITUR Fw__Kerkese_per_publikim (1)