BASHKIA BERAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele , njofton se për pozicionin :

  • Specialist i Aktiveve dhe Magazinës në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave.

Nuk ka kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele.