BASHKIA BERAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26/2, të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim , për procedurën e ngritjes në detyrë në shërbimin Civil, njofton se për pozicionin:

  •  Drejtor Drejtorinë e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve

Nuk është paraqitur asnjë kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

Procedura përfundon pa fitues.