BASHKIA BERAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe IV, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit për pozicionin:

  •  Specialist i Aktiveve dhe Magazinës në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave ,është:

1.Treisi Dhefto

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 03.05.2024, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 03.05.2024, ora 13.00 në ambjentet e Bashkisë Berat