BASHKIA BERAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe IV, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit për pozicionin:

 

Ø Specialist i Teknologjisë Informacionit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

 

1.Arton Polovina

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.02.2024, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 14.02.2024, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe IV, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit për pozicionin:

 

Ø Specialist i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

 

1.Brunilda Musa

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.02.2024, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 14.02.2024, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .