BASHKIA BERAT, PLANI VJETOR TË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”,neni 8 ,pika 2, neni 9 ,gërma b, të nenit 18 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil”, I ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr 108, datë 26.02.2014”Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”, vendimit nr.797 date 20.12.2023 “Për miratimin e Strukturës, Organigramës së Administratës së Bashkisë dhe të Njësivë Shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat”, për vitin 2024 si edhe informacionin e Njësisë së Menaxhimit te Burimeve Njerëzore për pozicionet e lira të krijuara në sherbimin civil, Kryetari i Bashkisë,

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR PLANI VJETOR 2024