Bashkia Berat – Plani vjetor i rekrutimit në Shërbimin Civil 2019