Bashkia Berat – Njoftim

 

 

NJOFTIM  VENDIMI PER PERFUNDIM PA  FITUES

TË PROCEDURËS SË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

 

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca  të Mjedisit /Pyjeve/Agranomi/ Inxhinieri”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës  pranimit  në  kategorine ekzekutive  në shërbimin civil, si edhe vendimin e  KPP , njofton se  për pozicionin Specialist për Monitorimin e Shërbimeve Publike ,  në  Drejtorinë e  Emergjencave  Civile ,Shërbimeve Publike dhe Pronave

 

Nuk ka asnjë kandidat të kualifikuar  fitues, procedura mbyllet pa fitues dhe do të rishpalles  sipas afateve ligjore

 

 

 

 

 

BASHKIA  BERAT