BASHKIA BERAT, NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit , 26/1 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se kandidati fitues për pozicionin:

  • Përgjegjës Sektori për Administrimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndertimit, Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve, është : 1.Arjana Marini