Bashkia Berat – Njoftim fituesi

 

 

NJOFTIM PER FITUESI

  PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  PER NIVELIN  BAZË

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, shkresën 493 Prot, datë 25.01.2017 të Ministrisë së Punëve të Brendshme “Mbi përzgjedhjen e  aplikantëve për punonjës të  Shërbimit të MZSH-së , për nivelin bazë” ,Vendimin  përfundimtar të Komisionit  dhe  përfundimin e afatit të ankimimit të kandidatëve të kualifikuar për tu emeruar  në nivelin bazë në shërbimin  e MZSH-së , njofton se për pozicionin  e mëposhtëm ;

 

  • Luftues, Shpëtuës, Drejtues automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për Shuarjen e Zjarrit dhe Shpetimin, në Drejtorinë  e MZSH-së, Bashkia Berat

 

Kandidatet   fitues   janë :

1.Alban  Protopapa      82  pikë

  1. Eridion Koro 81 pikë
  2. Engjell Çela 76 pikë
  3. Henri Banushi 74 pikë
  4. Kevin Hija 72 pikë
  5. Lenko Hodo 71 pikë

 

 

 

 

BASHKIA  BERAT