BASHKIA BELSH – VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për grupin e pozicioneve të shpallura për konkurrim :

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist, në Sektorin e Pyjores, Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjeve, kategoria IV.b. Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE PYJET

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE TOPOGRAFET

  • 1 (një) Specialist Topogrof, në Sektorin e Kadastrës, Topografisë për rregjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi (AMTP), Drejtoria e Menaxhimeve Bujqësore,Veterinare. Kategoria IV.b.
  • 1 (një) Specialist Topogrof, në Sektorin e Kadastrës, Topografisë për rregjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi (AMTP), Drejtoria e Menaxhimeve Bujqësore,Veterinare. Kategoria IV.b.
  • 1 (një) Specialist Topogrof, në Sektorin e Kadastrës, Topografisë për rregjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi (AMTP), Drejtoria e Menaxhimeve Bujqësore,Veterinare. Kategoria IV.b.
  • 1 (një) Specialist Topogrof, në Sektorin e Kadastrës, Topografisë për rregjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi (AMTP), Drejtoria e Menaxhimeve Bujqësore,Veterinare. Kategoria IV.b.
  • 1 (një) Specialist Topogrof, në Sektorin e Kadastrës, Topografisë për rregjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi (AMTP), Drejtoria e Menaxhimeve Bujqësore,Veterinare. Kategoria IV.b.
  • 1 (një) Specialist Topogrof, në Sektorin e Kadastrës, Topografisë për rregjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi (AMTP), Drejtoria e Menaxhimeve Bujqësore,Veterinare. Kategoria IV.b.