BASHKIA BELSH – VENDE TE LIRA PUNE

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

  • 1(Një) Specialist/Inspektorë, në Drejtorinë e Ndihmës Ekonomike . Kategoria e pagës IV-a.

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional”

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil NDIHMA EKONOMIKE