BASHKIA BELSH – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • 1 Specialist ( Jurist), Drejtoria Juridike
  • 1 Specialist ( Jurist), Drejtorin Juridike

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” 

Për më tepër klikoni në linkun  e bashkangjitur : 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil JURISTET