BASHKIA BELSH, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

· 1 (Një) Specialist/Inspektorë, në Sektorin e Ndihmës Ekonomike

· 1 (Një) Specialist/Inspektorë, në Sektorin e Ndihmës Ekonomike

· 1 (Një) Specialist/Inspektorë, në Sektorin e Ndihmës Ekonomike

Kategoria e pagës IV-a.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil