BASHKIA BELSH, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

1 Specialist/Inspektor në Sektori i Auditimit të Brendshëm

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civi auditim i brendshem