BASHKAI DEVOLL – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Komiteti i Pranimit për pranim nga jashte Sherbimit  Civil, i krijuar ne Urdhrin Nr. ___ datë ____ të Kryetarit te Bashkise , pas perfundimit te fazës  se dytë të procedurës së pranimit nga jashte Sherbimit  Civil :

 

Per pozicionet si me poshte:

“Pergjegjes ne Sekorin e te Ardhurave dhe Licensimit ne Drejtorine e te Ardhurave dhe    Menaxhimit Financiar ”

 

1.Gazment Haxhija me 86 pike

 

“Pergjegjes ne Sektorin e te Emergjencave Civile ”

 

  1. Arben Laska me     83    pike