B A S H K I A D U R R Ë S – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Durrës, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për lëvizje paralele dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë Ligjore – Drejtoria e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore – kategoria III-a.

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit për procedurën përmes lëvizjes paralele është/janë:

 

 

  • Altin Farruku

 

 

  • Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27/11/2019, ora 15:00 në ambientet e Bashkisë Durrës, Sheshi “Liria”, 2000 Durrës.