AVOKATI I POPULLIT – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE VETËM PËR NËNPUNËS CIVILË PËR PRANIM NË POZICION TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 5.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së i ndryshuar, Institucioni i  Avokatit të Popullit shpall procedurat e konkurimit për pozicionin:

  • Nd/Komisioner në Seksionin e Organeve të Administratës Qëndrore, të Pushtetit Vendor dhe të të Tretëve që Veprojnë për Llogari të Tyre

Pozicioni i mësipërm është i hapur vetëm për nënpunësit  civil të kategorisë së mesme drejtuese (kategoria  II-b)

Data e fundit e dorëzimit të dokumentave për aplikim është dt.14.10.2020.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje per Seksionin e ADMINISTRATES 14 Shtator 2020