AVOKATI I POPULLIT – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall Procedurat e Lëvizjes Paralele dhe Pranimit në Shërbimin Civil, në pozicionin:

  • 1 (një) “Specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarit” në Sektorin e IT dhe Pritjes së Qytetarit, Kategoria III-b.
  • Afati për aplikim për lëvizje paralele është data: 15. 02.2020·
  •  Afati për aplikim për pranim në shërbimin civil është data: 20. 02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje Specialist në Sektorin e Pritjes se Qytetarit 5 Shkurt 2020