AVOKATI I POPULLIT – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall Procedurat e Lëvizjes Paralele dhe Pranimit në Shërbimin Civil, në pozicionin:
– 1 (një) “Specialist” në Sektorin për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe integrimin evropian, Kategoria III-b.

 

Afati për aplikim për lëvizje paralele është data: 15.10.2019

Afati për aplikim për pranim në shërbimin civil është data: 18.10.2019

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Shpallje Specialist në Sektorin për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe integrimin evropian