AVOKATI I POPULLIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 5.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall procedurat e konkurimit për pozicionin:

  • “Nd/Komisioner” te Mekanizmi për Parandalimin e Torturës, Trajtimit ose Dënimit të Egër Çnjerëzor ose Poshtërues . Kategoria e pagës I-4 .

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje pozicioni vakant