AVOKATI I POPULLIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall Procedurat e Lëvizjes Paralele dhe Ngritjes në Detyrë, në pozicionin:

  • Drejtor i Drejtorisë së Financës, Shërbimeve dhe Pritjes së Qytetarëve – Kategoria e pagës II-1

Per me teper keni linkun bashkangjitur Shpallje Drejtor Drejtorie (1)